Nou ofri yon sèvis referans gratis ak konfidansyèl pou gadri nan itilize baz done vaste nou an nan gadri ki disponib nan Ocean County. Anplis de referans, nou ofri bwochi ki gen lis verifikasyon pou ede w pran yon desizyon enfòme sou gadri pou timoun. Pou plis enfòmasyon kontakte Chantele McAllister nan telefòn nan (732) 557-9633, Ext. 105 oswa imèl nan cmcallister@chsofnj.org . CHSofNJ pa bay lisans, andose oswa rekòmande okenn founisè espesifik. Se responsablite paran an pou l rankontre pwofesyonèl swen sante yo pou l ka detèmine aranjman pou gadri pou timoun ki pi byen adapte ak bezwen li yo.

Gade sa ki annapre yo pou Fòm Referans Pou Swen Timoun.

Request for Child Care Referral

 • Ocean County only

  The referrals are free and confidential and not a recommendation. This agency does not license, endorse or recommend any specific provider. It is the responsibility of the parent to meet with providers in order to determine the child care arrangements which best suits his/her needs. After completing the information below, click “Submit” at the bottom of the page.

 • Child # 1

 • MM slash DD slash YYYY
 • Please write “time from” and “time to” below & days preferred
 • Child # 2

 • MM slash DD slash YYYY
 • Please write “time from” and “time to” below & days preferred
 • Child # 3

 • MM slash DD slash YYYY
 • Please write “time from” and “time to” below & days preferred
 • Child # 4

 • MM slash DD slash YYYY
 • Please write “time from” and “time to” below & days preferred

Plis Resous:

Kanpay Edikasyon Konsomatè a sèvi paran nan pwogram sibvansyon nou yo ansanm ak lòt paran k ap itilize nenpòt nan sèvis nou yo. CHSofNJ bay fanmi ak founisè sèvis ak sipò. Edikasyon Konsomatè jere aktivite resous ak referans epi asire ke anplwaye yo abitye ak kondisyon edikasyon konsomatè yo. Misyon an se enfòme ak edike paran yo, founisè yo ak kominote a. Yo distribye bwochi sou sijè timoun piti ansanm ak sa pou w chèche lè w ap chwazi bon jan kalite gadri pou timoun yo bay tout paran k ap chèche sèvis gadri. Tout fòm pwofil obligatwa pwogram yo gaye epi antre pou paran yo itilize ak enfòmasyon tou. Yo kenbe yon Anyè Resous Kominotè aktyel epi yo ka delivre elektwonikman oswa pa lapòs Etazini. Sit entènèt nou an gen ladann yon seri materyèl pou paran. Pou plis enfòmasyon rele Chantele McAllister nan (732) 557-9633, Ext. 105 oswa atravè imèl cmcallister@chsofnj.org.

Kalandriye fòmasyon – septanm 2023

Pwogram Fòmasyon nou an ofri Kredi Edikasyon Kontinyèl ki apwouve pa Konsèy pou Rekonesans Pwofesyonèl pou Timoun. www.cdacouncil.org

Pou moun k ap chèche Kredyans pou Asosye Devlopman Timoun yo (CDA) epi ede founisè swen timoun nan fanmi yo ak akreditasyon atravè Asosyasyon Nasyonal pou Swen Timoun Fanmi (FCC). www.nafcc.org

Asosyasyon Nasyonal pou Edikasyon Jèn yo (NAEYO). www.naeyc.org

Nou anrejistre tou nan Depatman Edikasyon NJ, Sistèm Enskripsyon Founisè Devlopman Pwofesyonèl ki pèmèt nou administre èdtan fòmasyon pou pwofesè lekòl leta yo.

Enskripsyon Oseyan FCC Enskripsyon Panyòl Oseyan FCC Enskripsyon Enfografi angle

CHSofNJ se ajans patwone pou Biwo Lisans Depatman Timoun ak Fanmi NJ pou enskripsyon gadri nan fanmi an. Moun ki anrejistre yo dwe ranpli yon aplikasyon sou Entènèt nan NJCCIS nan www.njccis.com . Yon CARI (Child Record Abuse Information Form) dwe soumèt elektwonikman. Tout founisè swen pou timoun ki nan kay yo oblije pran anprent yo gratis. Yon moun kap bay swen ki resevwa fòmasyon bay swen nan yon rezidans prive pou 5 timoun oswa mwens alafwa. Ajans nou an fè enspeksyon ak obsèvasyon kourikoulòm ak pwogram yo. Founisè Swen Fanmi yo dwe ale nan oryantasyon, ranpli Fòmasyon Sante ak Sekirite obligatwa, ansanm ak kou obligatwa CPR ak Premye Swen. Fòmasyon sa yo disponib gratis nan CHSofNJ. Pou plis enfòmasyon sou pwogram sa a tanpri kontakte nou nan (732) 557-9633 Ext. 103

Plent kont yon sant gadri Yon plent ki enplike yon sant gadri ki pa enplike sispèk abi oswa neglijans sou timoun se Depatman Timoun ak Fanmi NJ, Biwo Lisans. Nimewo gratis la se 1 (877) 667-9845.

Plent Kont yon Founisè Swen Familyal nan Ocean County, NJ Children’s Home Society of New Jersey responsab pou anrejistre ak kontwole founisè swen pou fanmi nan Ocean County, NJ. Ajans nou an pral envestige yon plent ki pa abi oswa neglijans sou timoun ki enplike yon founisè swen timoun ki anrejistre. Pou diskite oswa anrejistre yon plent, kontakte Administratè Pwogram nou an nan (732) 557-9633, Ext. 101 . Ou gen dwa a nenpòt rezilta nan yon ankèt toutotan yo kategorize kòm “ouvè pou enspeksyon piblik.” Si w rete anonim, w ap bezwen rele ajans nou an pou jwenn rezilta a. Si ou bay non ou, ou ta dwe konnen ke dapre Lwa Dwa a Konnen New Jersey, li enkli nan dosye nou yo ki louvri pou enspeksyon piblik. Si ajans nou an envestige yon plent, founisè gadri pou fanmi ki anrejistre a ap resevwa nenpòt asistans teknik ak/oswa vizit adisyonèl nan kay ki nesesè pou ede founisè a antre epi rete an konfòmite.

Ocean County CCR&R responsab pou sipèvize Pwogram Swen Manje pou Timoun ak Adilt (CACFP) pou founisè swen timoun ki anrejistre nan konte Burlington, Camden, Hunterdon, Mercer ak Ocean. CACFP se yon pwogram ki finanse federalman pou ede founisè gadri yo bay timoun ki pran swen timoun yo manje ki bon pou sante ak nourisan nan yon anviwònman ki ankouraje ak ankouraje abitid manje pozitif. Patisipan yo nan CACFP yo elijib pou resevwa ranbousman pou sèvi manje ak ti goute nourisan bay timoun ki enskri nan swen yo. Si w enterese aprann plis sou CACFP, tanpri kontakte Maria Romero lè w rele (732) 557-9633, ekst 170 oswa pa imèl nan mromero@chsofnj.or g.

Ou ka jwenn Fòmasyon ak Enfòmasyon obligatwa sou sitwèb sa a:

https://www.childcarenj.gov/Providers/Training