Sèvi timoun piti (nesans jiska laj 3) ak fanm ansent nan Trenton, NJ.

Pwogram Early Head Start (EHS) CHSofNJ ki baze nan kay bay bon jan kalite edikasyon pou timoun piti, sipò fanmi, ak sèvis konplè pou tibebe ak timoun piti ki gen laj 0-3 ak fanm ansent nan Trenton, New Jersey. Tout sèvis, ki gen ladan ti goute ki an sante pandan vizit lakay yo ak repa nourisan pandan evènman sosyalizasyon, yo bay fanmi yo gratis. Pou jwenn deskripsyon detaye sou sèvis yo bay fanmi HS/EHS, al gade tab ‘Sèvis konplè’ yo.

Timoun ki baze lakay EHS yo patisipe nan leson ak aktivite enteresan epi entèaktif pandan vizit lakay 90 minit de fwa pa mwa yo bay nan konfò lakay yo an patenarya ak paran yo oswa gadyen yo. Kourikoulòm ki baze sou rechèch nou an fèt pou ranfòse konpetans kle yo epi ede tibebe ak timoun piti devlope sosyalman, emosyonèlman, kognitif ak fizikman. Plis amelyore grasa sèvis konplè nou yo ak sipò endividyèl nou yo, pwogram nou an ede timoun yo bati fondasyon solid pou aprantisaj ki pèmèt yo pwospere nan Jadendanfan ak pi lwen.

Patisipan yo ak fanmi yo tou jwi evènman sosyalizasyon entèaktif ki fèt nan kote ki bon nan tout Trenton, tankou enstalasyon CHSofNJ, pak lokal yo, mize, elatriye. Evènman sa yo fèt pandan tout mwa a, epi bay timoun yo ak fanmi yo opòtinite pou yo konekte ak bati amitye ak lòt fanmi ki enskri yo pandan y ap patisipe nan diskisyon ak aktivite aprantisaj ak ap jwi manje bon gou, nourisan, ki apwopriye pou kiltirèl ansanm.

Filozofi nou an: CHSofNJ HS/EHS ankouraje aktivman patisipasyon paran yo – nan salklas la, nan evènman HS/EHS, ak nan administre pwogram nan. Nou rekonèt paran yo kòm premye ak pi bon pwofesè pitit yo, epi nou pran angajman pou fè patenarya ak paran yo pou ede timoun yo ak fanmi yo reyalize tout potansyèl yo!

Menm jan ak tout pwogram CHSofNJ, HS/EHS wè timoun yo, fanmi yo, ak sèvis yo atravè yon lenn ki enfòme sou chòk yo. Anplwaye nou yo resevwa fòmasyon pou konprann epi sèvi timoun ki te fè eksperyans Eksperyans Adverse Childhood (ACE), ki kapab afekte konpòtman, sante, devlopman, koyisyon, ak plis ankò. Ekip nou an rekonèt tou chòk egziste nan lavi paran yo, gadyen yo, ak lòt manm fanmi yo. Se poutèt sa, nou apwoche tout entèraksyon ak respè ak swen pou asire konfò epi bati yon patenarya konfyans ak chak fanmi nou sèvi.