Sèvi timoun piti (nesans jiska laj 3 an) ak fanm ansent nan Trenton, NJ.

Pwogram Early Head Start (EHS) CHSofNJ ki baze nan kay bay bon jan kalite edikasyon pou timoun piti, sipò fanmi, ak sèvis konplè pou tibebe ak timoun piti ki gen laj 0-3 ak fanm ansent nan Trenton, New Jersey. Tout sèvis, ki gen ladan ti goute ki an sante pandan vizit lakay yo ak repa nourisan pandan evènman sosyalizasyon, yo bay fanmi yo gratis. Pou jwenn deskripsyon detaye sou sèvis yo bay fanmi HS/EHS, al gade tab ‘Sèvis konplè’ yo.

Timoun ki baze lakay EHS yo patisipe nan leson ak aktivite enteresan epi entèaktif pandan vizit lakay 90 minit de fwa pa mwa yo bay nan konfò lakay yo an patenarya ak paran yo oswa gadyen yo. Kourikoulòm ki baze sou rechèch nou an fèt pou ranfòse konpetans kle yo epi ede tibebe ak timoun piti devlope sosyalman, emosyonèlman, kognitif ak fizikman. Plis amelyore pa sèvis konplè nou yo ak sipò endividyèl nou yo, pwogram nou an ede timoun yo bati fondasyon solid pou aprantisaj ki pèmèt yo pwospere nan Jadendanfan ak pi lwen.

Patisipan yo ak fanmi yo tou jwi evènman sosyalizasyon entèaktif ki fèt nan kote ki bon nan tout Trenton, tankou enstalasyon CHSofNJ, pak lokal yo, mize, elatriye. Evènman sa yo fèt pandan tout mwa a, epi bay timoun yo ak fanmi yo opòtinite pou yo konekte ak bati amitye ak lòt fanmi ki enskri yo pandan y ap patisipe nan diskisyon angaje ak aktivite aprantisaj epi jwi manje bon gou, nourisan, ki apwopriye pou kiltirèl ansanm.

Filozofi nou an: CHSofNJ HS/EHS ankouraje aktivman patisipasyon paran yo – nan salklas la, nan evènman HS/EHS, ak nan administre pwogram nan. Nou rekonèt paran yo kòm premye ak pi bon pwofesè pitit yo, epi nou pran angajman pou kreye patenarya ak paran yo pou ede timoun yo ak fanmi yo reyalize tout potansyèl yo!

Menm jan ak tout pwogram CHSofNJ, HS/EHS wè timoun yo, fanmi yo, ak sèvis yo atravè yon lenn ki enfòme sou chòk yo. Anplwaye nou yo resevwa fòmasyon pou konprann epi sèvi timoun ki te fè eksperyans Eksperyans Adverse Childhood (ACE), ki kapab afekte konpòtman, sante, devlopman, koyisyon, ak plis ankò. Ekip nou an rekonèt tou chòk egziste nan lavi paran yo, gadyen yo, ak lòt manm fanmi yo. Se poutèt sa, nou apwoche tout entèraksyon ak respè ak swen pou asire konfò epi bati yon patenarya konfyans ak chak fanmi nou sèvi.

Rele (609) 695-6274 Ext. 213 oswa soumèt yon aplikasyon pou pale ak anplwaye zanmitay ak konesans nou an sou kalifikasyon fanmi ou!

CHSofNJ Kritè Elijiblite HS/EHS

 • Timoun (nesans-laj 5 an) oswa fanm ansent ki soti nan fanmi ki gen revni nan kay la ki anba a Gid Povrete Federal .
  * Timoun adoptif yo elijib kèlkeswa revni adoptif yo.
  Gen kèk eksepsyon sou revni yo ka fè si tout lòt kritè yo satisfè; soumèt yon Fòm Enterè Pwogram sou Entènèt pou konnen si w kalifye.
 • Fanmi ki san kay oswa fanmi ki gen rezidans enstab/ensèten.
 • Fanmi k ap resevwa asistans piblik tankou TANF, SSI oswa SNAP.

Moun ki abite nan kòd postal 08608; 08609; 08610; 08611; 08618; 08619; 08628; 08629; 08638; 08645; oswa 08646.

HS/EHS sèvi ak yon melanj de pwogram rechèch ki baze sou pou satisfè bezwen timoun nou yo ak fanmi nou yo.

 • Early Head Start (Baze Lakay): Partners for a Healthy Baby prezante materyèl ak sijè pou sipòte aprantisaj ki apwopriye pou laj yo ak devlopman fanmi an.
 • Kourikoulòm paran: ReadyRosie se yon prèv ki enfòme ak rechèch ki baze sou angajman fanmi ak resous aprantisaj bonè pwouve li gen yon enpak pozitif sou konpòtman fanmi ak rezilta timoun yo. Nou itilize kourikoulòm enteresan sa a pou sipòte fanmi yo nan kreye opòtinite aprantisaj ki gen sans ak lyezon lakay yo.

Kourikoulòm Aprantisaj Sosyal-Emosyonèl: Kourikoulòm Dezyèm Etap la ede timoun yo devlope senpati, amitye, regleman emosyonèl, ak ladrès pou rezoud pwoblèm. Anplis de sa, Dezyèm Etap sipòte timoun ki gen chòk ak/oswa pwoblèm konpòtman.

Anplis bon jan kalite edikasyon pou timoun piti ak edikasyon/sèvis pre ak apre akouchman pou fanm ansent, CHSofNJ HS/EHS bay:

 • Manje an sante ak ti goute
  Yo bay repa ak ti goute ki an sante chak jou nan tout sit nou yo ki baze nan Sant yo, ansanm ak nan evènman sosyalizasyon pou patisipan EHS ki baze nan Lakay ak Sèvis Gwosès yo. Yo bay Edikasyon Sante ak Nitrisyon atravè tout opsyon pwogram yo pou ankouraje timoun ak fanmi ki an sante ak kè kontan.
 • Sèvis Medikal ak Dantè
  Timoun yo konekte ak founisè ki gen lisans nan kominote a, epi Enfimyè pwogram nan kenbe dosye aktyèl sou sèvis sante ki nesesè pou asire timoun yo an sante, satisfè etap devlopman yo, ak ajou sou tchèkòp ak vaksinasyon ki nesesè yo.
 • Referans Resous
  Fanmi yo resevwa referans bay òganizasyon kominotè ak lòt pwogram CHSofNJ pou resous ak sèvis pou satisfè bezwen espesifik yo epi ede yo reyalize objektif yo te fikse pou tèt yo.
 • Angajman Paran yo
  Nou kwè paran yo se premye ak pi bon pwofesè pitit yo. Se poutèt sa, pwogram nou an pran angajman pou angaje paran yo nan pwogram nan ak eksperyans aprantisaj pitit yo. Soti nan aktivite fanmi ki ranfòse relasyon pozitif paran-pitit rive nan manm Konsèy Règleman ak tout bagay nan mitan, gen anpil fason pou paran yo patisipe!
 • Sipò pou Sante Mantal, Konpòtman, ak Fizik ak Andikap
  Yo bay timoun ak fanmi yo sipò pou sante mantal, konpòtman, ak fizik ak andikap, tankou moun ki gen oswa ki bezwen yon Pwogram Edikasyon Endividyalize (IEP) oswa Plan Sèvis pou Fanmi Endividyalize (IFSP). Ekip Sipò pou Sante Mantal ak Andikape, ki gen eksperyans, pran swen nou an konsidere bezwen espesifik chak timoun ak fanmi yo atravè yon lenn ki enfòme sou chòk pou bay sipò ki apwopriye e ki nesesè; edike ak bay fanmi yo pouvwa pou yo defann pitit yo; epi li ofri sipò pandan fanmi yo ap fè fas ak defi ki gen rapò ak andikap timoun yo oswa andikap yo sispèk. Sal klas enklizyon yo disponib pou timoun ki gen yon IEP oswa yon IFSP.
 • Edikasyon ak Devlopman Karyè
  Nou fè efò pou konekte paran yo ak travay rekonpanse ak pwofitab pou ede sipòte tèt yo ak fanmi yo. HS/EHS bay priyorite anbochaj paran yo nan pwogram nou an, epi lè nou aprann opòtinite nan òganizasyon patnè, nou pataje yo ak fanmi nou yo epi chak fwa sa posib, rekòmande kandida ki kalifye! Pwogram nan kowòdone tou fòmasyon pou paran yo chak ane pou ede paran HS/EHS yo vin pi pwofesyonèl ki byen awondi ak rezime ki pi solid. Anplis de sa, anplwaye yo pral ede paran yo idantifye opòtinite ak/oswa resous pou jwenn edikasyon ki nesesè, sètifikasyon, elatriye ki ta ka ede yo antre nan yon nouvo domèn oswa avanse nan domèn aktyèl yo.
 • Sipò pou atenn objektif yo
  Paran yo dirije Akò Patenarya Fanmi yo epi HS/EHS sipòte yo pou ede fanmi yo rete sou wout pou yo atenn objektif yo fikse pou tèt yo.
 • Opòtinite pou Bati Kominote
  Evènman sosyalizasyon, Reyinyon Sant Paran yo, selebrasyon jou ferye yo, elatriye kreye opòtinite pou fanmi ki enskri yo rankontre, pataje yon repa ak bon konvèsasyon, epi bati amitye. Relasyon ki te fòme nan pwogram nou an epi ki grandi atravè plizyè okazyon pou konekte yo ede fanmi yo devlope rezo sipò pèsonèl yo epi santi yon koneksyon pi solid ak kominote yo.

Transpò
Yo bay transpò chak jou nan kèk nan sit Head Start ki baze nan Sant nou yo (disponibilite limite, selon bezwen). Yo ka bay transpò limite tou pou kèk evènman sosyalizasyon.

CHSofNJ HS/EHS pran angajman pou ede timoun yo pwospere nan tout domèn nan lavi yo. Anplis bon jan kalite edikasyon pou timoun piti ak koneksyon ak sèvis sipò konplè pou fanmi yo, pwogram nan konsantre byen sou sante ak byennèt chak timoun ki enskri.

 • Ekip Sèvis Sante ak Sante Mantal
  Ekip Sèvis Sante ak Sante Mantal nou an gen yon Manadjè Sante ak Sekirite, Enfimyè, Asistan Sèvis Sante, Nitrisyonis, Kowòdonatè Sante Mantal, ak Espesyalis Sante Mantal. Ekip sa a travay an patenarya ak lòt ekip tankou Edikasyon, Sipò Andikape, Etablisman, Angajman Fanmi ak Kominote, ak Asirans Kalite pou asire sante ak byennèt patisipan yo rete yon konsantre prensipal nan pwogram nou an.
 • Komite Konsiltatif Sèvis Sante
  CHSofNJ HS/EHS fyè de Komite Konsiltatif Sèvis Sante nou an (HSAC), ki gen ladann pwofesyonèl sante lokal ki dedye pou sipòte timoun ak fanmi nou yo. HSAC reyini de fwa pa ane pou diskite sou potansyèl patenarya nan kominote Trenton ak Mercer County epi pou fè rekòmandasyon konsènan tès depistaj sante ak sèvis yo bay nan HS/EHS.
 • Depistaj Sante
  Nan 45 jou kalandriye apre yo kòmanse lekòl la oswa apre li resevwa premye vizit lakay yo, yo pral teste chak timoun pou: Tay ak Pwa, Vizyon, Tande, ak Dantè. Rezilta tès depistaj sa yo pral ede idantifye entèvansyon posib pou asire sante ak byennèt pitit ou a. Fanmi ki gen kesyon oswa enkyetid soulve nan tès depistaj sante yo ka vit epi san pwoblèm refere yo bay ekspè nan anplwaye nou yo oswa patnè ekstèn nan kominote ki espesyalize nan dyagnostik ak/oswa tretman nan divès defi oswa kondisyon sante.
 • Depistaj Devlopman ak Konpòtman
  Idantifikasyon defi bonè ka fè yon mond diferans pou yon timoun. Plis yon enkyetid idantifye pi bonè, se pi gwo chans yon timoun genyen pou l atenn tout potansyèl li. CHSofNJ HS/EHS gen yon apwòch alè ak sistematik pou tès depistaj ki endike timoun ki bezwen yon evalyasyon fòmèl sou bezwen devlopman yo. An kolaborasyon ak paran chak timoun epi nan lespas 45 jou kalandriye apre timoun nan antre nan pwogram nan, anplwaye yo administre Ages & Stages Questionnaire® (ASQ-3) pou detèmine pwogrè timoun ki gen laj ant yon mwa ak 5.5 ane; Envantè tès depistaj bonè, 3yèm edisyon (ESI-3) ede idantifye timoun ki ka benefisye sèvis edikasyon espesyal; ak la Ages & Stages Questionnaire® Sosyal-Emosyonèl, 2yèm Edisyon (ASQ:SE-2), ki konsantre sèlman sou devlopman sosyal-emosyonèl nan timoun piti, pou idantifye konpòtman ki mande plis evalyasyon, entèvansyon espesyalize, oswa siveyans kontinyèl pou ede timoun yo atenn tout potansyèl yo pandan ane ki pi fòmasyon yo.

Pou fanm ansent ki nan pwogram EHS nou an, anplwaye yo administre Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) de fwa – yon fwa pandan gwosès la epi ankò apre akouchman – pou detèmine si yon nouvo oswa yon manman ansent ta ka benefisye de entèvansyon oswa sipò sante mantal. EPDS a se sèlman yon zouti tès depistaj epi li pa fè dyagnostik depresyon apre akouchman. Sepandan, lè l sèvi avèk EPDS a, yo ka refere nouvo manman yo bay Kowòdonatè Sante Mantal anplwaye nou an pou sipò oswa yon founisè sante mantal kominotè pou dyagnostik ak tretman, jan sa apwopriye.

CHSofNJ HS/EHS fè pati paran yo, moun k ap bay swen yo, ak timoun ki patisipe nan pwogram nan. Pwogram nan chèche ide paran ak sipò pou ede nou pi byen sèvi fanmi ki nan Trenton, tankou moun ki pale lòt lang epi ki soti nan lòt kilti. Nou envite paran yo rantre nan Konsèy Règleman oswa Komite Paran yo kote yo ka ede gide pwogram nan an patenarya ak Konsèy Administrasyon CHSofNJ a. Reyinyon yo fèt an Angle ak Panyòl, epi yo bay materyèl yo nan tou de lang. Materyèl yo tradui nan lòt lang sou demann pou asire konpreyansyon ak sipòte patisipasyon divès.

 • Komite Sant paran yo
  Chak Sant HS/EHS ak opsyon pwogram yo òganize reyinyon Paran-Sant chak mwa pou kreye yon opòtinite pou konvèsasyon kontinyèl ant paran yo ak anplwaye yo sou sijè espesifik nan Sant yo. Kesyon, enkyetid, ak fidbak yo bay nan Reyinyon Paran-Sant yo souvan elve nan lidèchip pwogram, epi jwe yon wòl enpòtan nan konsepsyon ak aplikasyon pwogram. Manm Komite Sant Paran ki aktif yo souvan jwenn satisfaksyon pèsonèl sa a atravè nivo angajman sa a ke yo ale nan nonmen tèt yo pou manm Konsèy Règleman! Si w ta renmen aprann plis, kontakte Sant ou oswa Vizitè Kay ou!
 • Konsèy politik
  Policy Council se paran ki dirije kò HS/EHS responsab pou direksyon pwogram nan, ki gen ladan konsepsyon pwogram nan, operasyon, objektif ak objektif, ak plis ankò. Manm konsiste de paran aktyèl HS/EHS ak reprezantan kominote a, paran timoun ki enskri kounye a eli chak ane. Konsèy Politik yo rankontre ak lidèchip pwogram yo chak mwa pou diskite sou siksè oswa defi pwogram yo; apwouve oswa refize aksyon yo pwopoze; pran desizyon konsènan planifikasyon estratejik pwogram, operasyon, elatriye. Si w ta renmen aprann plis sou manm Konsèy Règleman, voye yon imèl bay Koòdonatè Patisipasyon Paran nou an, Francys Soto, nan fsoto@chsofnj.org .

Paran Volontè
Pwogram HS/EHS CHSofNJ konprann ke paran yo se premye ak pi bon pwofesè pitit yo, epi nou ankouraje epi akeyi lide ak fidbak paran yo! Si w gen yon sijesyon pou amelyore pwogram nan, oswa si w ta renmen aprann kijan w ka sèvi kòm volontè, kontakte Sant pitit ou a jodi a!

Pwogram nou an aplike yon Plan Preparasyon pou Lekòl konplè ki anglobe Head Start Early Learning Outcomes Framework (ELOF). ELOF fèt pou montre kontinyèl aprantisaj pou tibebe, timoun piti, ak timoun preskolè. Li baze sou rechèch konplè sou sa jèn timoun yo ta dwe konnen epi yo dwe kapab fè pandan premye ane yo (nesans jiska laj 5 an). Pou eksplore ELOF entèaktif la, klike isit la .

CHSofNJ HS/EHS sèvi ak Teaching Strategies GOLD® pou enfòme ansèyman san dezòd nan entegre evalyasyon natif natal, ki baze sou obsèvasyon nan chak jou. Modèl evalyasyon yo itilize nan GOLD® pèmèt pwofesè yo chwazi ak adapte aktivite ki sipòte devlopman ak aprantisaj chak timoun. Rapò siyifikatif enfòme pratik nan salklas ak enstriksyon endividyèl. Zòn yo evalye lè l sèvi avèk TS GOLD® enkli:

 • Sosyal-emosyonèl
 • Fizik
 • Lang
 • Kognitif
 • Alfabetizasyon
 • Matematik
 • Syans ak Teknoloji
 • Etid sosyal
 • Atizay yo
 • Akizisyon Lang Angle

CHSofNJ HS/EHS itilize tou Classroom Assessment Scoring System (CLASS®) pou ede konsantre, mezire, ak amelyore efikasite nan entèraksyon pwofesè-elèv nan salklas yo – yon faktè kle pwouve pou ankouraje siksè akademik ak tout lavi timoun yo. CLASS® mezire sipò emosyonèl, òganizasyonèl, ak ansèyman pwofesè yo bay ki kontribye nan siksè sosyal, devlòpmantal ak akademik timoun yo.

Nou envite w eksplore rezilta pwogram nou an lè w gade dènye Rapò Anyèl CHSofNJ HS/EHS nou an nan onglet ‘Enfòmasyon Adisyonèl’.

Head Start (laj 3-5)

 • 715 Bellevue Avenue
 • 1198 Southard Street
 • 794 E. State Street
 • 1746 S. Clinton Avenue

Early Head Start (laj 0-3)

 • 1198 Southard Street
 • 1435 Liberty Street

400 Chambers Street (pou timoun Trenton Central High School sèlman)

Enpak COVID-19 te lakòz pwogram nou an reflechi yon fason kritik sou fason nou bay sèvis yo. Nou kontan dèske nou te retounen nan sèvis totalman an pèsòn. Sepandan, nou te jwenn ke anpil nan zouti vityèl yo te anplwaye an 2020 ak 2021 te ede fanmi nou yo rete angaje nan aprantisaj ak aktivite pitit yo, epi fè li pi fasil pou kèk paran. Se poutèt sa, nou pral kontinye sèvi ak platfòm tankou Zoom , ClassDojo , Teaching Strategies® MyChat forum, ak plis ankò jan sa apwopriye pou konekte ak fanmi yo epi sipòte aprantisaj timoun yo.

Si ta gen nesesite pou retounen nan aprantisaj elwaye oswa ibrid, pwogram nou an ap kapab fè tranzisyon san pwoblèm, paske tout fanmi nou yo ak timoun yo pral deja itilize platfòm ki nesesè pou bay sèvis nòmalman.

Enskripsyon

Pou asistans pou w enskri nan nenpòt nan opsyon pwogram nou yo, rele (609) 695-6274, Ext. 213

Edikasyon ak Operasyon Pwogram

Pou aprann sou kourikoulòm nou an, pratik ansèyman, anviwònman salklas, ak kalifikasyon anplwaye edikasyon, kontakte:

Amisha Shah
Direktè Adjwen Pwovizwa HS/EHS
ashah@chsofnj.org
(609) 610-0426

Angajman Fanmi ak Kominote

Pou aprann kijan HS/EHS angaje fanmi yo ak patnè kominotè yo, kontakte:

Carla Carter
Manadjè Patenarya Fanmi ak Kominote
ccarter@chsofnj.org
(609) 306-3047

Sante, Sekirite, Nitrisyon, ak Transpò

Pou aprann sou sante, sekirite, nitrisyon, ak sèvis transpò, kontakte:

Erika Greenidge
Manadjè Sante ak Sekirite
egreenidge@chsofnj.org
(609) 508-0526

Pwogram EHS ki baze nan kay ak Sèvis Gwosès

Pou aprann sou pwogram lakay nou ak sèvis nou pou fanm ansent, kontakte:

Johanna Quiñones
Manadjè Pwogram EHS ki baze lakay ou
jquinones@chsofnj.org
(609) 306-0883

Kalite asirans

Pou aprann sou kalite pwogram nou yo oswa fè sijesyon pou amelyore kalite, kontakte:

Dana Johnson
Manadjè Asirans Kalite
djohnson@chsofnj.org
(609) 802-3202

Direktè Egzekitif HS/EHS

Pou pale ak Direktè Egzekitif nou an, tanpri kontakte: Isaac L. Dorsey
Direktè Egzekitif HS/EHS
idorsey@chsofnj.org
(609) 273-8550