Children’s Home Society of New Jersey te fonde an 1894 e misyon nou se te jwenn fanmi ki renmen timoun yo, pwoteje timoun yo kont mal, epi ede paran yo jwenn pi bon fason yo vin paran pou yo ka kenbe pitit yo. Se vizyon nou ke tout timoun gen fanmi an sekirite, ki pran swen, bon sante, epi fonksyone byen nan domèn kognitif, emosyonèl ak konpòtman. Pou sa ka fèt, pwogram nou yo enkli; sante konpòtman/sante mantal, planifikasyon pèmanans, sèvis ki baze nan kominote/ katye, sèvis lekòl, ak sèvis edikasyon pou timoun piti ak paran. Nou bay sèvis pou timoun ak paran ki gen risk, tankou prevansyon, sipò, gadri, referans ak tretman. Pwogram nou yo adrese kontinyèl devlopman soti nan prenatal rive nan adilt.