Sèvi fanm ansent ak adolesan nan Trenton, NJ.

Pwogram Early Head Start (EHS) CHSofNJ bay bon jan kalite edikasyon prenatal, koneksyon resous, ak sipò pou fanm ansent ak adolesan nan Trenton, New Jersey. Tout sèvis yo bay patisipan yo gratis. Pou jwenn deskripsyon detaye sou sèvis yo bay fanmi HS/EHS, al gade tab ‘Sèvis konplè’ yo.

Fanm ansent ki enskri yo patisipe nan leson ak aktivite enteresan e entèaktif pandan vizit de fwa pa mwa 90 minit yo bay nan konfò lakay yo. Pwogramasyon fèt pou amelyore konesans paran ansent yo sou gwosès, devlopman fetis la, sante ak nitrisyon, bay tete, travay ak akouchman, ak swen apre akouchman. Fanm ansent yo ka patisipe tou nan gwoup gwosès yo, fòmasyon paran yo, sipò bay tete, epi yo ka chwazi pou yo enskri nan sipò doula amelyore pandan tout gwosès yo, tranche yo ak akouchman yo.

Evènman sosyalizasyon yo fèt chak mwa nan kote ki bon atravè Trenton tankou enstalasyon CHSofNJ, pak lokal yo, elatriye. Evènman sa yo kreye opòtinite pou fanm rankontre ak sosyalize ak lòt manman ansent nan kominote yo. Fanm ansent, pitit yo, ak patnè yo jwi manje bon gou, nourisan ansanm pandan y ap patisipe nan aktivite ak aktivite, kidonk bati amitye ak rezo sipò yo ka konte sou yo pandan y ap navige paran yo. Diskisyon sosyalizasyon ki ap dirije yo fèt pou prepare paran ki ansent pou akouchman oswa edike yo sou nenpòt kantite pwoblèm ki gen rapò ak gwosès ak paran.

Patisipan Sèvis Gwosès EHS yo ka enskri tibebe yo nan EHS imedyatman apre akouchman an pou kontinye patenarya nou an. Pou aprann plis sou EHS lakay ou, klike isit la . Pou aprann plis sou EHS Center-Based, klike la a .

Filozofi nou an : CHSofNJ HS/EHS ankouraje aktivman patisipasyon paran yo – nan salklas la, nan evènman HS/EHS, ak nan administre pwogram nan. Nou rekonèt paran yo kòm premye ak pi bon pwofesè pitit yo, epi nou pran angajman pou fè patenarya ak paran yo pou ede timoun yo ak fanmi yo reyalize tout potansyèl yo!

Menm jan ak tout pwogram CHSofNJ, HS/EHS wè timoun yo, fanmi yo, ak sèvis yo atravè yon lenn ki enfòme sou chòk yo. Anplwaye nou yo resevwa fòmasyon pou konprann epi sèvi timoun ki te fè eksperyans Eksperyans Adverse Childhood (ACE), ki kapab afekte konpòtman, sante, devlopman, koyisyon, ak plis ankò. Ekip nou an rekonèt tou chòk egziste nan lavi paran yo, gadyen yo, ak lòt manm fanmi yo. Se poutèt sa, nou apwoche tout entèraksyon ak respè ak swen pou asire konfò epi bati yon patenarya konfyans ak chak fanmi nou sèvi.