Sant pou Siksè Fanmi (FSC) se kote ki baze nan kominote a, ki santre sou fanmi kote rasanbleman kote nenpòt rezidan nan kominote a ka ale pou jwenn sipò, enfòmasyon ak sèvis. FSC yo se boutik “one-stop” ki bay resous konplè ak sipò pou fanmi yo anvan yo jwenn tèt yo nan kriz. Sant Siksè Fanmi yo ofri sèvis prensipal prevansyon abi sou timoun bay fanmi yo epi reyini rezidan kominote konsène yo, lidè yo, ak ajans kominotè yo pou adrese pwoblèm ki menase sekirite ak estabilite fanmi yo ak kominote a.

Pa gen okenn frè pou jwenn aksè nan sèvis Family Success Centers (FSCs). Nou fèt pou satisfè bezwen tout fanmi ak timoun, pou nou toujou sonje divèsite estrikti fanmi yo, enkli fanmi ki fèt yo; fanmi adoptif, fanmi ak fanmi adoptif; fanmi pwolonje; fanmi ki gen granmoun ki selibatè, koup ki pa marye, marye, divòse, remarye, nan yon inyon sivil, oswa patenarya domestik.

Sèvis nou yo ede anrichi lavi timoun yo lè yo bay paran yo ak katye yo pouvwa ak zouti pou ranfòse fanmi yo ak kominote yo.

 • Programs are tailored around the FSC Core Services Parent & Child Activities, Advocacy, Access to Health, Parent Education, Life Skills, Housing related services, and Information & Referral. Always following the principles of the 5 Protective Factors:
  • Rezilyans Paran yo: Kapasite yon paran pou jere tout kalite defi ak jwenn fason pou rezoud pwoblèm, bati ak kenbe relasyon konfyans ki gen ladan relasyon ak pitit yo.
  • Koneksyon Sosyal: Zanmi, fanmi ak kominote bay sipò emosyonèl, ede rezoud pwoblèm, ofri konsèy paran, epi bay paran yo asistans konkrè.
  • Konesans sou Paran ak Devlopman Timoun: Enfòmasyon sou devlopman timoun ak atant apwopriye pou konpòtman timoun yo ede paran yo wè timoun yo nan yon limyè pozitif epi ankouraje devlopman an sante.
  • Sipò Konkrè nan Tan Bezwen: Satisfè bezwen debaz tankou manje, abri, rad, ak swen sante esansyèl. Sèvis ak sipò adekwat dwe anplas pou bay estabilite, tretman ak èd pou fanmi ki nan kriz.
  • Konpetans Sante Sosyal ak Emosyonèl Timoun yo: Kapasite yon timoun pou kominike pozitivman ak lòt moun, kontwole pwòp tèt li konpòtman epi kominike santiman yo efektivman gen yon enpak pozitif sou relasyon yo ak fanmi, lòt granmoun, ak kamarad yo.

Nou kwè ke kominote a ak fanmi li yo pataje responsablite pou konsepsyon, opere ak sipèvize sant la atravè Gwoup Konsiltatif la. Nou ankouraje paran ak moun k ap bay swen yo pou yo rantre nan Konsèy Konsiltatif Paran an pou yo ofri konsèy ak lidèchip.

  Anplwaye nou an toujou pare pou ede w ak:

  • Enfòmasyon ak sèvis referans
  • Asistans ak aplikasyon asirans sante
  • Referans lojman
  • Asistans ak sèvis kominotè
  • Asistans ak sèvis edikasyon
  • Klas edikasyon paran yo
  • Aktivite paran timoun
  • Rezime ekri
  • ESL
  • Edikasyon finansye

  Plis enfòmasyon/resous

  Enfòmasyon ak sèvis referans

  • Asistans ak aplikasyon NJ Family Care
  • Sèvis Swen Sante
  • Sèvis Lojman
  • Asistans ak Pwoblèm gad
  • Asistans ak aplikasyon Sekirite Sosyal
  • Asistans ak pwoblèm Edikasyon Lekòl la

  Edikasyon paran ak gwoup sipò

  • Manmi ak mwen
  • Gwoup Sipò pou Manmi
  • Polish Paran Education & Support Group

  Fòmasyon ladrès lavi

  • Preparasyon pou Travay ak Atelye Rezime
  • Klas Odinatè

  Ekonomik endepandan

  Seminè Jesyon Finansye

  Defans

  • Konsèy Konsiltatif Paran
  • Sèvis kominotè

  Vizit Lakay

  Pwogram vizit lakay yo

  Tabli Objektif Fanmi

  Devlopman Plan Siksè Fanmi

  Pwogram elaji

  • Gwoup Edikasyon Nitrisyon
  • Tès Gwosès GRATIS
  • Edikasyon ak sipò pou bay tete
  • Parents Lounge

  Kalandriye

  Heritage Family Success Center North Brochure

  Kontakte nou

  1554 Princeton Avenue
  Trenton, New Jersey 08638
  (609) 393-2980 oswa imèl hnfsc@chsofnj.org

  Agata Dziekonska
  Espesyalis Patnè Fanmi
  adziekonska@chsofnj.org

  Aniela Brzoza
  Koòdonatè Pwogram
  abrzoza@chsofnj.org

  Socorro Garcia
  Sipèvizè Pwogram
  sgarcia@chsofnj.org