Moun k ap pran swen fanmi yo ka mande tribinal la pou l nonmen yo kòm Gadyen legal fanmi pou yon timoun k ap viv lakay yo lè paran timoun nan pa kapab pran swen timoun nan. Dwa ak responsablite yon gadyen legal fanmi an gen ladan pran desizyon sou swen pou timoun, tretman medikal ak plan edikasyon, aplike pou sèvis pou timoun nan, epi asire sekirite ak byennèt timoun nan. Dwa paran yo pa sispann lè yo akòde gadyen legal fanmi an.

Gen kèk fanmi ki ka elijib tou pou yon sibvansyon pou Gadyen legal fanmi ki rive jiska $250 pa mwa pou chak timoun.

CHSofNJ ofri asistans pou aplike pou Kinship Legal Guardianship pou pitit fanmi ou atravè pwogram Kinship Navigator nou an. Pou kalifye, timoun nan dwe rete nan kay moun k ap bay swen an san yon paran byolojik pou yon minimòm de yon ane. Pou enfòmasyon, tanpri rele nimewo gratis nou an 1 (800) 396-4518 .