Sèvi timoun piti (nesans jiska laj 5 an) ak fanm ansent nan Trenton, NJ.

Pwogram Head Start/Early Head Start (HS/EHS) ki baze nan Sant CHSofNJ a bay bon jan kalite edikasyon pou timoun piti ak sèvis konplè pou timoun ki gen laj 3-5 (Head Start) ak tibebe ak timoun piti ki gen laj 0-3 (Early Head Start). Tout sèvis, enkli manje nourisan chak jou ak sèvis sipò konplè, yo bay fanmi yo gratis . Pou jwenn deskripsyon detaye sou sèvis yo bay fanmi HS/EHS, al gade tab ‘Sèvis konplè’ yo.

Timoun HS/EHS yo patisipe nan leson entèaktif ak aktivite enteresan ki fèt pou ranfòse ladrès kle ak kapasite devlopman yo. Kourikoulòm ki baze sou rechèch nou an fèt pou ede timoun piti devlope nan sis domèn kle: kognitif, sosyal-emosyonèl, fizik, langaj, alfabetizasyon, ak matematik. Plis amelyore grasa sèvis konplè nou yo ak sipò endividyèl nou yo, pwogram nou an ede timoun yo bati fondasyon solid pou aprantisaj ki pèmèt yo pwospere nan Jadendanfan ak pi lwen.

Pwogram nou an fèt an patenarya ak Biwo Lekòl Piblik Trenton pou Timoun . Konsèy Edikasyon Trenton bay finansman pou amelyore eksperyans aprantisaj timoun nou yo epi ogmante kalifikasyon pwofesè nou yo atravè sètifikasyon NJ State.

Filozofi nou an : CHSofNJ HS/EHS ankouraje aktivman patisipasyon paran yo – nan salklas la, nan evènman HS/EHS, ak nan administre pwogram nan. Nou rekonèt paran yo kòm premye ak pi bon pwofesè pitit yo, epi nou pran angajman pou fè patenarya ak paran yo pou ede timoun yo ak fanmi yo reyalize tout potansyèl yo!

Menm jan ak tout pwogram CHSofNJ, HS/EHS wè timoun yo, fanmi yo, ak sèvis yo atravè yon lenn ki enfòme sou chòk yo. Anplwaye nou yo resevwa fòmasyon pou konprann epi sèvi timoun ki te fè eksperyans Eksperyans Adverse Childhood (ACE), ki kapab afekte konpòtman, sante, devlopman, koyisyon, ak plis ankò. Ekip nou an rekonèt tou chòk egziste nan lavi paran yo, gadyen yo, ak lòt manm fanmi yo. Se poutèt sa, nou apwoche tout entèraksyon ak respè ak swen pou asire konfò epi bati yon patenarya konfyans ak chak fanmi nou sèvi.