Sèvi timoun piti (nesans jiska laj 5 an) ak fanm ansent nan Trenton, NJ.

Pwogram Head Start/Early Head Start (HS/EHS) Children’s Home Society of New Jersey (CHSofNJ) ofri tou de sèvis ki baze nan sant ak nan kay ki gen ladann bon jan kalite edikasyon pou timoun piti ak sèvis konplè pou timoun ki gen laj 3-5 (Head Start) ak tibebe ak timoun piti ki gen laj 0-3 (Early Head Start) nan Trenton, New Jersey. Tout sèvis, ki gen ladan manje nourisan chak jou ak sèvis sipò konplè yo bay fanmi yo gratis . Pou jwenn deskripsyon detaye sou sèvis yo bay fanmi HS/EHS, al gade nan lyen ki anba yo.

Timoun HS/EHS yo patisipe nan leson entèaktif ak aktivite enteresan ki fèt pou ranfòse ladrès kle ak kapasite devlopman yo. Kourikoulòm ki baze sou rechèch nou an fèt pou ede timoun piti devlope nan sis domèn kle: kognitif, sosyal-emosyonèl, fizik, langaj, alfabetizasyon, ak matematik. Sis domèn sa yo ansanm, amelyore pa sèvis konplè nou yo ak sipò endividyèl nou yo, bati fondasyon solid pou aprantisaj ki pèmèt timoun yo pwospere nan Jadendanfan ak pi lwen.

Pwogram nou an fèt an patenarya ak Biwo Timoun Piblik Trenton . Konsèy Edikasyon Trenton bay finansman pou amelyore eksperyans aprantisaj timoun nou yo epi ogmante kalifikasyon pwofesè nou yo atravè sètifikasyon NJ State. Sal klas enklizyon yo disponib pou timoun ki gen yon IEP oswa yon IFSP.

Menm jan ak tout pwogram CHSofNJ, HS/EHS wè timoun yo, fanmi yo, ak sèvis yo atravè yon lenn ki enfòme sou chòk yo. Anplwaye nou yo resevwa fòmasyon pou konprann epi sèvi timoun ki te fè eksperyans Eksperyans Adverse Childhood (ACE), ki kapab afekte konpòtman, sante, devlopman, koyisyon, ak kontantman. Ekip nou an rekonèt tou chòk egziste nan lavi paran yo, gadyen yo, ak lòt manm fanmi yo. Se poutèt sa, nou apwoche tout entèraksyon ak respè ak swen pou asire konfò epi konstwi yon patenarya konfyans ak chak fanmi nou sèvi.

Filozofi nou an. Pwogram HS/EHS CHSofNJ ankouraje patisipasyon paran aktivman – nan salklas la, nan evènman HS/EHS, ak nan administre pwogram nan. Nou rekonèt paran yo kòm premye ak pi bon pwofesè pitit yo, epi nou pran angajman pou fè patenarya ak paran yo pou ede pitit yo ak fanmi yo reyalize tout potansyèl yo!