Depi 1989, Trenton Education Dance Institution (TEDI) te bay ansèyman dans nan lekòl elemantè Trenton yo, ankouraje konfyans, rezistans, ladrès kognitif ak fizik, ak efò pou kreye ekip. CHSofNJ fyè pou l sipòte TEDI ak rezilta k ap chanje lavi yo.

Evènman nou an nan ane a te yon GWO siksè! Tcheke plis foto anba a.

Si w ta renmen sipòte TEDI, tanpri klike sou bouton wouj pou fè don ki anlè oswa anba paj sa a. TEDI apresye tout patnè, donatè, etidyan ak ansyen elèv nou yo.

An 1989, Trenton Board of Education ak The Times of Trenton te mete tèt ansanm pou sipòte yon Pwogram rezidans National Dance Institute (NDI) nan lekòl leta Trenton yo. Premye rezidans NDI Trenton yo te genyen plizyè semèn pwogram entans “nan” ak “apre” lekòl ki te abouti nan pèfòmans kalite pwofesyonèl. Jodi a, TEDI ofri pwogram entegre kourikoulòm ki baze sou lekòl tout ane a. Apati 2011, TEDI ak Children’s Home Society ap fè patenarya pou kenbe pwogram devlopman jèn sa a vivan epi solidifye yon avni an sekirite pou Pwogram TEDI. Jacques d’Amboise, lejand dansè Ballet Vil Nouyòk, te fonde Enstiti Nasyonal Dans an 1976 nan kwayans ke atizay gen yon pouvwa inik pou angaje timoun yo epi motive yo nan direksyon ekselans. NDI te vin youn nan òganizasyon atizay nan edikasyon ki pi prestijye nan peyi a. Objektif pwogram nan se pa fòme dansè pwofesyonèl men anseye jèn yo ke grasa travay di, rigor, disiplin ak lajwa, timoun yo ka simonte defi pèsonèl yo epi dekouvri pi gwo potansyèl yo.

Pwogram NDI yo sèvi ak atis pwofesyonèl ak yon konbinezon diferan de dans, pèfòmans ak materyèl edikasyon ki gen rapò ak kourikoulòm pou anseye jèn yo ladrès lavi yo nan oto-disiplin, travay ann ekip, konsantrasyon, koperasyon, konfyans ak fyète nan akonplisman pèsonèl. Li rive atravè fwontyè sosyal, etnik ak ekonomik, li gen ladan timoun ki fè fas ak defi fizik ak emosyonèl.

TEDI ofri yon kourikoulòm adapte ki defi kapasite kognitif ak fizik elèv yo pandan y ap ogmante estim pwòp tèt yo ak konpetans fonksyon egzekitif. Pwogram yo genyen ladan yo:

  • Chak semèn, klas nan lekòl pou elèv 5yèm ane nan de lekòl primè piblik Trenton;
  • Klas “Premye Ekip” pou elèv jadendanfan TEDI;
  • Pwogram ekip SWAT apre lekòl (Boss pou moun ki vle, reyalize ak talan) pou elèv 5yèm ane TEDI yo chwazi;
  • Pwogram Bousdetid Ekip Selebrasyon pou ansyen elèv TEDI klas 6yèm – 10yèm ane;
  • Asosyasyon ansyen elèv TEDI pou gradye pwogram yo.

Chak mwa me, pwogram TEDI prezante Evènman pou Ane a ak pèfòmans an dirèk pou odyans lekòl, fanmi ak kominote a. Si w gen yon kondisyon oswa andikap ki mande aranjman espesyal pou aksè pou w ka patisipe nan yon pèfòmans, tanpri kontakte nou davans nan 609-695-6274.

Trenton Education Dance Institute (TEDI) dedye pou bay tout kliyan ak elèv TEDI, enkli moun ki bezwen sèvis aksesib, yon anviwònman akeyan ak aksesib kote yo ka jwi boza. Kontakte Sarah Stecker ( sstecker@chsofnj.org ) oswa Kayla James ( kjames@chsofnj.org ) omwen de semèn davans yon evènman pou mande asistans pou bezwen aksè ki gen rapò ak andikap. Tanpri ranpli fòm ki anba a pou asire nou ka satisfè tout bezwen ou yo.

Fòm Asistans pou Aksè TEDI

Event Accessibility Assistance Form

We are here to help! Our goal is to ensure everyone can have access without barriers. Please complete the following form at least two weeks in advance of an event. Sarah Stecker, our ADA Coordinator, will contact you for follow up.

MM slash DD slash YYYY
Name(Required)

TEDI se yon Asosye Enstiti Nasyonal Dans.

Aprann plis